Proporcingo slenksčio dėka palaikant pastovų tėkmės greitį smėliagaudėje

Nesant proporcingo slenksčio latake už smėliagaudės, kintant pratekančių nuotekų debitui, kistų ir tėkmės greičiai stačiakampio skerspjūvio smėliagaudėje ir tokio pat skerspjūvio kanale už smėliagaudės.

Proporcingo slenksčio dėka palaikant pastovų tėkmės greitį smėliagaudėje (apie 0,30m/s), bus išvengiama didelio kiekio organinių teršalų nusėdimo smėliagaudėje kartu su smėliu. Kintant tėkmės greičiams smėliagaudėje ir pratekant mažiems nuotekų debitams, su smėliu nusėstų ir daug organinių teršalų, esančių nuotekose. Tai apsunkintų smėlio šalinimą iš smėliagaudės ir jo tolesnį laikymą bei panaudojimą. Atitinkamai, pratekant dideliems debitams, dėl padidintų greičių nenusėstų smulkesnės smėlio dalelės ir nemažai smėlio patektų į kitas valymo įrenginių grandis, kenktų normaliam jų veikimui ir aptarnavimui.

Tiksliausias pratekėjusių nuotekų kiekio matavimo būdas yra tūrinis

Tiksliausias pratekėjusių nuotekų kiekio matavimo būdas yra tūrinis. Jį sėkmingai galima naudoti nuotekų valyklose, kurių sudėtyje yra periodinio veikimo aerokanalai arba periodinio veikimo aerotankai. Šie įrenginiai veikia juose kintant aeruojamo dumblo mišinio lygiams. Tokiuose įrenginiuose, nutraukus dumblo mišinio aeravimą bei maišymą ir aktyviajam dumblui nusėdus ant įrenginių rezervuarų dugno, viršutinis valytų nuotekų sluoksnis yra išleidžiamas į vandens telkinį arba į tretinio valymo įrenginį (biotvenkinį, aerotvenkinį). Todėl dumblo mišinio (nuotekų) lygis šiuose rezervuaruose kinta nuo maksimalaus iki nustatyto minimalaus. Įrengus rezervuaruose nuotekų lygio matuokles ir kasdien, tuo pačiu laiku užrašant matuoklių parodymus, pagal juos, iš atitinkamai paruoštų lentelių, užrašomas iš valymo įrenginių išleistų nuotekų tūris, kuris yra lygus praėjusios paros bėgyje pritekėjusių nuotekų debitui (m3/d).

Nuotekų debitai gali būti matuojami ir hidrometriniu lataku (Paršalio lataku). Jie gali būti gaminami serijiniu būdu įmonėse, iš lengvų medžiagų. Matuojant nuotekų debitus jie gali būti įstatomi į nuotakyno tinklo apžiūros šulinius (2.2 pav.).

Serijiniu būdu įmonėse gaminami matavimo prietaisai – mazgai, kur nuotekų slenkstyje (latake) duomenys perduodami ir registruojami nuotekų valyklos operatoriaus kompiuteryje.

Šiuolaikinėse nuotekų valyklose naudojami ir kitų tipų (ultragarsiniai ir kt.) nuotekų skaitikliai, įrengti vamzdynuose, kuriais nuotekos patenka į nuotekų valyklas. Nuotekų debitai ne tik automatiškai matuojami, bet ir vedama jų suminė apskaita.

Gyvenvietės nuotekų valyklose turi būti vedami į jas pritekėjusių ir valytų nuotekų apskaitos žurnalai. Į juos turi būti įrašomi kiekvienos dienos nuotekų debitai (m3/d).

Šių įrašų pagrindu nustatomi:

 • per mėnesį pritekėjusių nuotekų debitai (m3/mėn.);
 • metiniai nuotekų debitai (m3/metus);
 • vidutiniai nuotekų debitai per mėnesį (m3/mėn.);
 • maksimalūs nuotekų debitai per mėnesį (m3/mėn.);
 • vidutiniai nuotekų debitai per vieną parą (m3/d);
 • maksimalūs paros debitai (m3/d), metų bėgyje.

Esant reikalui, gali būti matuojami ir užrašomi valandiniai nuotekų debitai (m3/h).

Tai gali būti daroma siekiant nustatyti nuotekų pritekėjimo netolygumą paros bėgyje, maksimalius valandinius debitus.

Nesant valandinių debitų matavimų, galima priimti, kad mažose gyvenvietėse maksimalus valandinis nuotekų debitas paros bėgyje yra lygus 10 % paros debito, t.y.:

q maks. val. = 0,1 Qparos, m3/h

kur Qparos – nuotekų paros debitas, m3/d.

Kita susijusi tema: Septikų ir valymo įrenginių tipai ir konstrukcijos

Panevėžio miesto NT rinkos

Remiantis Panevėžio miesto NT rinkos analize galima teigti, jog biurų paklausa šiuo metu yra stipriai sumažėjusi, gyvenamosios paskirties NT paklausa šiek tiek sumažėjusi, bet aktuali. Taip atsitiko todėl, kad bankai pristabdė paskolų gyvenamam būstui davimą gyventojams. Žmonės, kurie pasiėmė paskolas prieš ekonominį nuosmūkį nebeįstengia mokėti bankams, parduoda būstą pigiau. Kalbant apie komercinių patalpų paklausą, ji gerokai geresnė nei gyvenamo būsto. Pačios statybos tendencijos Panevėžyje yra nedidelės, palyginus su 2008 metais.

 1. Objektas buvo vertinamas tokiais efektyvumo rodikliais – rekonstrukcijos kaina, rekonstrukcijos pelnas, vietovės reitingas, pastato atitvarų garso izoliacija, rekostrukcijos trukmė, galimybė automobilių parkavimui, rekonstruoto pastato rinkos vertė, kultūrinė infrastruktūra. Jų reikšmingumas buvo nustatytas, atlikus anketinį tyrimą, kuriame dalyvavo penki įmonės vadovai. Didžiausias kriterijaus reikšmingumas – rekosntrukcijos pelnas (0,174), paskui seka rekonstrukcijos kaina (0,159), rekonstruoto pastato rinkos vertė (0,158). Taigi galime daryti išvadą, jog lyginant panaudojimo variantus daugiakiriterinės analizės metodu, variantai įvertinami ne tik ekonominiais, bet socialiniais aspketais.
 2. Sprendžiant uždavinį, kurio tikslas nustatyti efektyvų pastato panaudojimą Panevėžyje, buvo suformuoti 4 panaudojimo variantai:
 3. Pirmame aukšte – kavinė, antrame aukšte – viešbutis (motelis);
 4. Pirmame aukšte – parduotuvė, antrame aukšte – butai;
 5. Pirmame aukše – biurai, antrame aukšte – butai;
 6. Pirmame ir antrame aukšte – butai.

Panaudojimo variantai

Pastato panaudojimo variantai buvo vertinami daugiakriterinę analizę. Gauti tokie rezultatai Q1> Q4> Q2> Q3    (0,2 > 0,192 > 0,173 > 0,171). Pagal prioretiškumą buvo nustatyta, jog šiame pastate efektyviausia būtų įrengti pirmame aukšte – kavinę, antrame aukšte – viešbutį.

Artėjant krepšinio čempionatui Lietuvoje, bus labai didelė paklausa viešbučių sektoriuje, kavines užplūs daugybė turistų, krepšinio fanų. Manau šios visos tendencijos nepralengs ir Panevėžio per krepšinio čempionatą.

Projekto varianto prioretiškumo nustatymas

5 lentelė. Racionalaus pastato rekonstrukcijos varianto daugiakriterinės analizės sprendimų matrica

Kriterijus Kriterijaus

reikšmė

Matavimo vnt. Reikšmingumas Variantas
1 2 3 4
1. X2 max mln. 0,174 0,356 0,203 0,245 0,304
2. X1 min. mln. 0,159 0,937 0,835 0,824 0,837
3. X4 min. dB 0,158 35 35 40 40
4. X7 max. mln. 0,154 1,293 1,038 1,069 1,141
5. X5 min. mėn. 0,097 12 11 10 9

Remiantis formule (9) sudaroma įvertinta normalizuota sprendimų matrica D:d11=d12=d13=d14=

taigi:

d11=0,056  d12=0,032  d13=0,038  d14=0,048

d21=0,043  d22=0,039  d23=0,038  d24=0,039

d31=0,037  d32=0,037  d33=0,042  d34=0,042

d41=0,044  d42=0,035  d43=0,036  d44=0,039

d51=0,028  d52=0,025  d53=0,023  d54=0,021

Pagal 11 formulę apskaičiuojamos j variantą apibūdinančių minimizuojančių S-j ir maksimizuojančių S+j  įvertintų normalizuotų rodiklių sumos:

S+1= 0,056+0,044=0,1

S-1= 0,043+0,037+0,028=0,108

S+2= 0,032+0,035=0,067

S-2= 0,039+0,037+0,025=0,101

S+3= 0,038+0,036=0,074

S-3= 0,038+0,042+0,023=0,103

S+4= 0,048+0,039=0,087

S-4= 0,039+0,042+0,021=0,102

Visų „pliusų“ S+j  ir „minusų“ S-j sumos yra atitinkamai lygios visoms maksimizuojančių ir minimizuojančių veiksnių reikšmingumų sumoms:

S+= 0,1+0,067+0,074+0,084 = 0,325

S= 0,108+0,101+0,103+0,102 = 0,414

Santykinis reikšmingumas nustatomas remiantis juos apibudinčiomis teigiamomis S+j  ir neigiamomis S-j  savybėmis:

Pabaigoje nustatome rekonstrukcijos variantų prioritetiškumą. Kuo Qj  didesnis, tuo didesnis varianto efektyvumas. Rezultatai tokie:

Q1> Q4> Q2> Q3

Pagal prioritetiškumą geriausias yra pirmas variantas (žr. 30 psl.). Remiantis atliktais skaičiavimais, matome, kad esamomis sąlygomis nagrinėjamame pastate geriausia įrengti 1aukšte – kavinę, 2aukšte – viešbutį.

Šaltinis: http://insert.lt/nagrinejamo-objekto-analize/

Patarimai kaip apsisaugoti nuo alergijos

Kovokite su dulkių erkėmis

Dulkių erkės, šlykščios mėsėdės pabaisos, tokios mažos, kad jų neįžiūrėsi plika akimi, gyvena kilimuose, užuolaidose ir patalynėje. Jų išmatos gali sukelti alergiją. Kad namuose būtų kuo mažiau dulkių, kuriomis jos minta ir kurias daugiausia sudaro žmogaus odos pleiskanos, įvilkite čiužinius ir pagalves į specialius užvalkalus, nepraleidžiančius erkių alergenų. Šie užvalkalai parduodami vaistinėse ir universalinėse parduotu­vėse.

Reguliariai siurbkite kilimus. Jei galite sau leisti, nusipirkite dulkių siurblį su dvigubu maišeliu ir HEPA (aukštos kokybės) filtru. Šie siurbliai puikiai išvalo orą. Jeigu kilimai dengia gražias medines grindis ar plyteles, ar nevertėtų kilimų visai atsisakyti.

Keiskite paklodes vieną kartą per savaitę ir skalbkite jas labai karštame — ne mažiau negu 60 °C — vandenyje, kad žūtų erkės.

Išmeskite nereikalingus daiktus, kuriuose gali rinktis dul­kės ir kurie yra geras prieglobstis erkėms.

Jeigu neturite oro sausintuvo, pats laikas jį įsigyti. Kai namuose sausas oras, gerokai sumažėja dulkių erkių jos žūva, jeigu oro drėgnumas mažesnis nei 45 proc.

Susilpninkite reakcijas į gyvūnų alergenus

Neleiskite augintinio į miegamąjį. Alergines reakcijas gali sukelti gyvūnų kailis, pleiskanos, išdžiūvusios seilės, plaukų dalelytės. Visi šie alergenai lieka net gyvūnui išėjus iš kambario.

Šunims geriausia vieta — būda lauke. Jei esate alergiškas šuniui, tai gali būti geriausia išeitis jums abiem.

Pavojingas bučinys

Išvengti žinomų maisto ar vaistų alergenų nėra sunku, tačiau kartais galite su jais susidurti visai netikėtai. Jauna moteris patyrė vos jai gyvybės neatėmusią alerginę reakciją, kai pabučiavo savo draugą.Valandą prieš bučiuodamasis jis valgė krevetes. Beveik akimirksniu moters lūpos ištino, ji nebegalėjo prasižioti, pradėjo švokšti, pasirodė iškilių dėmių, ėmė spazmuoti skrandis, kraujospūdis nukrito. Moteris išgyveno, tačiau išvada aiški: jei partneris yra alergiškas tam tikram maisto produktui, jūs irgi turite to produkto atsisakyti. Nežinia, ar užtenka tik išsivalyti dantis arba išsiskalauti burną, todėl geriau nerizikuoti.

Kariniai manevrai prieš alergenus

Šio vaisto veiksmingumas buvo nustatytas, atlikus bandymus JAV armijoje.Valgykite medų, suneštą artimiausioje apylinkėje, ir, jei yra galimybė, taip pat kramtykite iš ten gautą korį. Ši teorija teigia, kad valgydami vietinių bičių suneštą medų sumažinate imuninės sistemos jautrumą vietos žiedadulkėms. Pradėkite likus dviem mėnesiams iki šienligės sezono. Per dieną suvalgykite du valgo­muosius šaukštus medaus ir 5-I0 minučių kramtykite bičių vašką.Tai darykite per visą šienligės sezoną.

Maudykite augintinį kartą per savaitę. Maudydami pašali­nate iki 85 proc. pleiskanų ir plaukų dalelyčių. Tinka paprastas vanduo, bet galite įpilti ir gyvūnų šampūno.

Valykite orą

Šiuolaikiniai oro filtrai gali sulaikyti ore skraidančius aler­genus ir šiek tiek palengvinti alerginę reakciją į pelėsius, žiedadulkes, gyvūnų pleiskanas, nors tyrimai rodo, kad jie gerokai sumažino tik katės alergenų namuose, neišklotuose ki­limais. Veiksmingiausi yra HEPA filtrai. Jei naudojate HEPA filtrą miegamajame, uždaiykite duris, nes filtras gerai išvalo orą tik tame kambaryje.

Tyrimai rodo, kad kruopštus namų tvarkymas sumažina dulkių, pelėsių, gyvūnų pleiskanų ir kitų įprastų alergenų. Taigi nuodugniai valykite namus du kartus per metus — pavasarį ir rudenį. Skiestu balikliu nuplaukite visus šveičiamus paviršius, pradedant spintelių vidumi ir baigiant virtuvės sek­cijos apatiniame skyriuje laikomomis plaukimo lentomis ar riedlentėmis. Baldus valykite drėgnu skudurėliu. Jeigu esate itin alergiškas, galbūt pasisamdykite žmogų, kad sutvarkytų namus.

Rūsiai ir vynrūsiai — tikras rojus pelėsiams ir dulkių erkėms, ypač jei lietingu oru jie šlampa. Drėgname rūsyje visą laiką turi veikti oro sausintuvas — ir nepamirškite reguliariai ištuštinti jo rezervuaro.

Elektrinė skalbinių džiovyklė išmeta į orą daugybę smulkių medvilnės pūkelių dalelyčių ir dulkių. Įsitikinkite, kad džio- vyklės žarna yra visiškai sandari. Būtų idealu, jeigu ji išeitų į lauką, tada alergenai neskraidytų po namus.

Jūsų saugumo jausmas – saugumo tarnybų credo

Saugumo jausmas – vertybė, kurią reikia puoselėti ne tik tarpusavio santykiuose, bet ir kalbant apie materialų turtą. Kodėl verta samdyti saugos tarnybos komandą? Atsakymas į šį klausimą slypi pavadinime: Jūsų turto apsauga – saugos tarnybų komandos credo.

Komanda saugos tarnyba saugo:

 • Valdžios institucijas ir jų filialus;
 • Finansines įstaigas (bankai, kredito įmonės ir kt.);
 • Juvelyrikos dirbtuves ir parduotuves;
 • Kitus verslo objektus;
 • Kultūros įstaigas;
 • Privačias gyvenvietes ir individualius namus.

Komanda saugos tarnyba garantuoja, kad saugumo jausmas Jūsų neapleis nei darbe, nei poilsiaujant, o atostogų netrikdys neramios mintys apie galimas nelaimes, nes apsaugos įmonės profesionalai pasirūpins Jūsų turto saugumu. Saugumo jausmas – tai devizas, kurio laikosi kiekvienas apsaugos įmonės darbuotojas. Šios srities specialistai rūpinasi tiek juridinio, tiek privataus turto apsauga. Saugomi bankai, biurai, švietimo įstaigos; butai, kotedžai, privatūs namai.

 

Prieš samdydami saugos tarnybos komandą, pasidomėkite, kokias užduotis atliks apsaugos įmonės komanda, sergėdama Jūsų butą/namą ar daugiabučių gyvenvietę?

 • Komanda saugos tarnyba saugos Jūsų butą ne tik nuo apiplėšimų, bet ir nuo užliejimo bei gaisro (specialios technikos pagalba);
 • Komanda saugos tarnyba saugos pastato perimetrą (įėjimų, laiptinių, sandėliukų, rusių, kitų patalpų apsauga);
 • Budės gyvenvietei, kurioje įsikūrę saugomi daugiabučiai, priklausančioje teritorijoje (esant reikalui). Tokiu atveju gyvenvietės teritorijoje budintys apsaugos komandos darbuotojai, prižiūrės viešąją tvarką, kontroliuos gyventojų srautus, gelbės gyventojus ir jų turtą, iškilus grėsmingai situacijai.

Komanda saugos tarnyba savo darbo misija laiko klientų saugumą, darbo patikimumą ir veiksmų operatyvumą, ištikus nelaimei. Tačiau pasitelkia visas prevencines priemones, kad vagysčių ir apiplėšimų būtų išvengta. Todėl svarbu savo turtą patikėti profesionalams ir investuoti ne tik į verslo plėtrą ar namų interjero dizainą, bet ir į apsaugą, skirtą įmonėms arba namų ūkiams.

Komanda saugos tarnyba vykdo namų, sujungtų su centriniu stebėjimo pultu, apsaugą. Šios paslaugos teikimui Komanda saugos tarnyba naudoja kompiuterizuotus apsaugos pultus: telefoninio, radijo bangų, GSM ir internetinio ryšio.

Saugumo jausmas tampa retenybe XXI amžiuje, kai gatvėmis klajoja ne tik smulkūs vagišiai, bet ir šiuolaikine technika apsirūpinę vagys „profesionalai“, pasiryžę apvogti net ir saugomus namus ar viešąsias įstaigas, apsirūpinusias saugos sistemomis, nė vienas negalime jaustis visiškai saugiai. Daugėja vagysčių ir apiplėšimų, kurie paliečia tiek viešuosius, tiek privačius asmenis ir jų turtą. Štai kodėl profesionalios apsaugos paslaugos, kurias teikia komanda saugos tarnyba, tampa ne tik vertybe, bet ir būtinybe. Ir tai ne vieta taupyti, nes saugumas – didžiausias mūsų turtas.

Apsaugos komandos samdymas

Apsaugos komandos samdymas – protingas sprendimas ne tik prabangiuose rajonuose gyvenantiems asmenims. Šiais laikais saugumo jausmas tampa pasiekiamas kiekvienam, o juo nepasirūpinti – tiesiog gėdinga. Juk nepaneigsite, kad protingiau pasamdyti apsaugos komandą Jūsų gyvenvietei ar verslo objektui saugoti, nei gailėtis, įvykus vagystei, kad laiku nepasirūpinote savo nuosavybės saugumu. Komanda saugos tarnyba apgins Jus nuo galimų pavojų tiek Jūsų nuosavybei, tiek sveikatai ir gyvybei: gali būti įrengiamos gaisro signalizacijos, įrenginiai, fiksuojantys vandens lygio pakilimą.

Akivaizdu – saugumo jausmu pasirūpins komanda saugos tarnyba, o Jums beliks džiaugtis, kad investavę tik nedidelę pinigų sumą, galite gyventi žinodami, kad turite angelus sargus, kurie pasirūpins Jūsų ir Jūsų turto saugumu. Jūsų vaikai galės ramiau žaisti saugomos gyvenvietės kiemuose, o žiemą anksti temstant nebus baugu grįžti iš darbo, nes Jūsų saugumo jausmas – saugumo tarnybų credo.

šaltinis: Kodėl apsaugai neužtenka tik signalizacijos?

Kadastriniai matavimai Vilniuje – svarbu ir elementaru

Be kadastrinių matavimų Vilniuje išsiversti sunku būtų. Jų paskirtis yra gan elementari, bet be galo reikalinga vientisam miesto funkcionavimui.

Skamba kiek keistai – elementaru ir svarbu. Procesas bus elementarus tik tada, kai klientas elgsis protingai. Prireikus atlikti kadastrinius matavimus – visada verta kreiptis tik pas specialistus. Jie tiksliai žino kokių dokumentų reikia darbų pradžiai, kiek matavimai gali užtrukti, kiek jie kainuos. Žinoma, kiekvienas atvejis yra individualus, kainos bei darbų atlikimo terminai yra derinami ir ieškoma geriausio sprendimo.

Akivaizdu, kad kadastriniai matavimai yra gan svarbus bei atsakingas darbas. Dar kartą kartoti, kad jį gali atlikti tik savo srities specialistai, greičiausiai jau nereikia. O kiekvienas patyręs matininkas pasakys, kad nekilnojamo daikto kadastro duomenų nustatymas – procesas. Jo metu atliekami nekilnojamo daikto kadastriniai matavimai bei kiti teisės aktų numatyti veiksmai, parengiami dokumentai, kurių reikia naujo nekilnojamojo daikto kadastro duomenis įrašyti į nekilnojamojo turto kadastrą ar jau įrašytiems duomenims pakeisti, ir parengiama nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla ar papildoma jau sudaryta byla.

Kadastrinių matavimų esmė

Viskas skamba pakankamai grėsmingai, bet jei šnekėsime paprasta žmonių kalba – kadastrinių matavimų prasmė tampa aiški, o matininkų darbas – suprantamas. Juk kadastriniai matavimai yra kompleksiškas procesas. Į jį įeina daug skirtingų veiksmų. Matininkai išmatuoja statinių ribas, nustato jų parametrus, plotį tūrį ir kitus techninius duomenis. Dar patikslinama ar nustatoma iš naujo statinio, kaip atskiro objekto, centro taško koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje. Visi šie duomenys padeda suformuoti kadastrinių matavimų bylą, kurioje nurodomas ne tik statinio paskirtis ar adresas, bet apskaičiuojama ir statinio vidutinė rinkos vertė. Ši informacija visada praverčia, kai nusprendžiate parduoti savo turimą turtą, o pirkėjas visada mėgsta gauti kiek įmanoma daugiau informacijos. Tada ir sandoriai įvyksta greičiau, o derybos nebūna varginančios ar komplikuotos.

Tereikia apibendrinti, kad kadastriniai matavimai Vilniuje – elementarus ir svarbus procesas. Elementarus, nes sudėtingiausius darbus atlieka ekspertai. Visada dera kreiptis tik į juos. O apie matavimų svarbą per daug kalbėti nereikia. Turtu dera pasirūpinti tinkamai, tada jį nesudėtinga ir prižiūrėti ar parduoti.

Taikomosios geodezijos ryšiai su kitais mokslais ir jos vaidmuo statyboje

Geodezijos mokslas atsirado ir vystėsi glaudžiame ryšyje su a s t r onomij a, nes Zemės formą, jos didumą bei atskirų taš­kų tarpusavio padėtj Zemės paviršiuje galima nustatyti stebint dangaus šviesulius, jų padėtj dangaus skliaute. Sie ryšiai išliko iki mūsų dienų. Nauji pasiekimai astronomijos moksle daug jta­kos turi tobulinant geodezinius metodus, o geodezijos mokslo naujovės skatina vystytis astronomiją. Geodezijos ir astronomijos pasiekimai ypač svarbūs, leidžiant dirbtinius Zemės palydovus, kosmines raketas ir kartografuojant Saulės sistemos planetas. Ast­ronomija daugiau siejasi su aukštąja geodezija, bet kai kurie tarpusavio ryšiai naudotini ir taikomojoje geodezijoje.

Geodezijos mokslas labai priklauso nuo metrologijos mokslo pasiekimų, nes geodezijos mokslo svarbiausi uždaviniai siejasi su tiksliais matavimais. Iš metrologijos geodezija gauna matavimo vienetus, etalonus, kontrolės matavimo priemones bei standartus.

Kai reikia nustatyti patikimiausias matuojamųjų dydžių reikš­mes arba jas gauti, neatliekant tiesioginių matavimų, geodezija remiasi matematikos mokslo šakomis, ypač tikimybią teori­ja ir programavimu.

Pastaruoju metu, naudojant automatines sistemas ir ESM at­mintyje užrašant matavimo rezultatus, netgi ištisas didelių te­ritorijų nuotraukas, geodezija remiasi ir elektronika. Geozijos ir elektronikos tarpusavio ryšiais paremta ir daugelis ma­tavimo priemonių (įvairūs šviesos ir radiotolimačiai, lazeriniai nivelyrai ir kt.).

Siuo metu sunku rasti žmogaus veiklos sritj, kur būtų galima apsieiti be geodezijos. Geodeziniai darbai siejasi su geologiniais, hidrologiniais, geofiziniais, geografiniais ir ekonominiais tyrimais. Ypač reikalingi geodeziniai tyrimai, statant ir eksploatuojant jvai­rius inžinerinius jrenginius. Geodezinių tyrimų metu sudarytas vietovės planas, profiliai yra svarbiausia informacija, projektuo­jant naujus ir rekonstruojant senus statinius bei organizuojant statybos darbus. Geodeziniai matavimai atliekami žemės pavir­šiuje, virš jos ir po žeme. Plačiai taikant praktikoje industrinius statybos metodus, geodezija tapo neatskiriama statybos organi­zavimo dalis. Norint parinkti tinkamiausias statinių eksploata­vimo sąlygas, atliekami geodeziniai tyrinėjimai, nustatomos pa­statų deformacijos ir jų dinamika.

Zmogaus praktinė veikla ir kitų mokslų vystymasis bei nauji pasiekimai savo ruožtu verčia geodeziją keisti darbo metodus, konstruoti naujus prietaisus ir tobulinti savo veiklą.

Daugiau šia tema: Geodezinių matavimų trukmė Vilniuje

Krovinių klasifikacija pagal miestus

Vežamus krovinius galima suskirstyti pagal keletą kriterijų: fizikinę, cheminę jų būklę, pagal pritaikymą krovos darbams, fizikines – chemines savybes ir pan. Universalių klasifikacijos kriterijų jiems nėra.

2 lentelė. Krovinių klasifikavimas pagal įvairius kriterijus

Kriterijus Klasifikavimas
Fizinė-cheminė būklė ·         Kietas;

·         Skystas;

·         Dujinis.

Pakrovimo būdas ·         Suverstiniai (birūs);

·         Vienetiniai;

·         Supiltiniai;

·         Negabaritniai.

Įpakavimo rūšis ·         Tara;

·         Transporto vienetas;

·         Be taros.

Krovinio vietos masė ·         Normali;

·         Padidinta;

·         Sunkiasvorės.

Gabaritai ·         Viršnorminiai;

·         Neviršijantys normų.

Siuntos dydis ·         Mažos partijos;

·         Vidutinės partijos;

·         Masiniai kroviniai.

Specifiniai požymiai ·         Greitai gendantys;

·         Pavojingi;

·         Antisanitariniai;

·         Gyvi kroviniai.

Nuo krovinio tipo priklauso tiek transporto rušies ir priemonės, tiek pakuotės parinkimas ir pervežimo būdas.

PAGRINDINĖS OPERACIJOS PRIEŠ IŠVEŽANT KROVINĮ

Visos operacijos krovinio paruošimo vežimui susideda iš tokių etapų kaip prekių atrinkimas pagal užsakymą, pakavimas, svėrimas, ženklinimas, krovinių grupavimas, plombavimas ir lydinčių dokumentų parengimas. Tačiau šiame darbe aptarsiu tik keletą iš jų: pakavimą; padėklų tipus; pakuočių sutvirtinimą ir jų ženklinimą.

Pakavimas

Viena iš krovinio paruošimo vežimui operacijų yra prekių pakavimas – krovos vieneto formavimas. Įpakavimas – tai pagrindinių ir pagalbinių medžiagų konstrukcinis derinys, suteikiantis galimybę saugoti gaminius nuo jų pagaminimo iki panaudojimo, palengvinti krovinių apdorojimo darubs, apsaugoti aplinką ir dirbančiuosius nuo įpakuotų medžiagų poveiki, taip pat juos reklamuoti.

Krovinio įpakavimas – pirminis, krovinio saugumą nulemiantis veiksnys. Už šį procesą tiesiogiai atsakingas krovinio siuntėjas. Kiekviena savita prekė turi būti supakuota skirtingu įpakavimų, nes nuo to priklauso ne tik prekės pervežimo patogumas, bet ir jo saugumas bei tinkamumo naudojimui išlaikymas po pervežimo.

Krovinio svoris

Tam, kad būtų galima nustatyti krovinio tikrąjį svorį, neužtenka vien žinoti paketo masės, kadanti tai taros ir pagalbinių pakavimo medžiagų masė bei krovinio masė. Patogumo dėlei, išskiriamas dviejų tipų masės:

 • netto masė – grynoji krovinio masė
 • brutto masė – bendra krovinio ir jo taros masė.

Daugelis krovinių vežama dviguboje taroje, todėl tara dar yra išskiriama į transportinę ir vartojimo/gamybinę tarą. Vartojimo/gamybinė tara dažniausiai būna paruošta gamintojo ir patenka su kroviniu/preke pas vartotoją. Paprastai ji neatlieka transportavimo taros funkcijos. Transportavimo tara naudojama kroviniams pervežti, padidinti jų saugumą bei palengvinti pakrovimą/iškrovimą, sudėjus prekes į dar vieną tarą, pakuotę.

Tarą galima klasifikuoti pagal keletą kriterijų (žr. 2 lentelę).

3 lentelė. Taros klasifikavimas pagal skirtingus kriterijus

Kriterijus Klasifikacija
Naudojimo laikas ·         Vienakartinė tara;

·         Ilgalaikė tara.

Formos išlaikymas ·         Kieta (metalas, mediena);

·         Pusiau kieta (kartotinė dėžė);

·         Minkšta (maišai, plėvelė).

Panaudota medžiaga ·         Medinė;

·         Metalinė;

·         Stiklinė;

·         Keramikinė;

·         Plastmasinė/polimerinė;

·         Tekstilinė;

·         Popierinė.

Konstrukcija ·         Išrenkama;

·         Neišrenkama.

Paskirtis ·         Transportinė;

·         Gamybinė.

Išskiriamos keturios pagrindinės taros funkcijos: apsauginė, racionalizavimo; ekonominė ir pardavimo.

Apsauginė funkcija užtikrina krovinio apsaugą nuo aplinkos poveikio, gamtinių salygų (temperatūros svyravimų, lietaus, sniego). Tuo pačiu ji gali apsaugoti ir aplinką, nuo krovinio galimos sukelti žalos (kai vežamas pavojingas krovinys).

Racionalizavimo funkcija apibrėžia kaip turi būti supakuotas krovinys, kad jį būtų galima kuo patogiau pakrauti/iškrauti ir transportuoti. Svarbu paminėti, kad taros unifikavimas (jų suvienodinimas iki standarto) labai palengvintų krovinio pervežimą įvairiomis transporto priemonėmis.

Ekonominė funkcija krovinių

Ekonominė funkcija – apima tokius aspektus kaip įpakavimo medžiagų sąnaudos ir atliekų pašalinimas. Šiuo metu ypač svarbu ne tik tai, kad tara sugebėtu atlikti savo pirmines ir tiesiogines funkcijas, bet ir tai, kad krovinio tara/pakuotę būtų galima lengvai utilizuoti kuo mažesnėmis sąnaudomis ir kuo paprasčiau.

Pardavimo funkcija. Tara tūri būti sukurta ar parinkta, pažymėta taip, kad būtų ir patogi, ir patraukli klientui. Taip pat, tara turi atlikti ir papildomą reklamos funkciją bei suteikti kuo daugiau informacijos vartotojui apie produktą, esantį pakuotėje/taroje.

Tam, kad krovinys būtų pervežtas greitai ir patogiai, neužtenka vien šių keturių funkcijų užtikrinimo. Labi svarbų vaidmenį spartesniam transportavimo procesui turi taros unifikavimas. Jis leidžia sumažinti krovos darbų apimtis, leidžia padididnti saugomos produkcijos kokybę bei suteikia galimybę vykdyti krovos darbus automatizuotai. Tara gali būti unifikuojama formos, konstrukcijos, matmenu ar atskirų sudėtinių elementų atžvilgiu. Pvz., priimtas Euro padėklų standartas, jų matmenys 1200x800mm.

Šia informacija pasidalino vezam123.lt – krovinių pervežimas Vilniuje. Ši įmonė dirba perkraustymo, baldų pervežimo srityje. Miestas Vilnius. Jie aprėpia nemažą rinkos dalį savo srityje.

Plastikinių langų kainos aspektai

Dažniausiai užduodami klausimai apie plastikinių langų kainas: Kiek šiuo metu kainuoja langai? Kokia vieno kvadratinio metro kaina? Į šiuos klausimus vieno atsakymo nėra, nes viskas priklauso nuo lango profilio, spalvos, stiklo paketo, apkaustų ir lango dydžio.

Šiuolaikiniai plastikiniai langai gaminami iš įvairiausių profilių. Jie skiriasi tiek fizinėmis savybėmis tiek kokybės lygiais. To paties gamintojo sukurti profiliai gali būti penkių ar šešių kamerų. Profilio sistema gali turėti dvi, trys sandarinimo tarpines. Taip pat profilis gali būti užpildytas specifinėmis priemonėmis kurios padeda gerinti termoizoliacines savybes. Langų kaina gali skirtis penkiais – penkiolika nuošimčiu nuo įprastinės kainos.

Langai ir jų profiliai, gamybos metu būna įprastos, baltos spalvos. Norint išgauti norimą spalvą, gamybos etape jie yra laminuojami. Kaip įprasta manyti baltos spalvos langai visada bus įperkami pigiau už spalvotus langus, nes jiems nereiks laminuoti papildomomis medžiagomis.

Apkaustų sistema tai mažiausiai matoma lango dalis, kuri daugiausiai dirba, nes nuo jos priklauso lango kokybė. Bene visos langų apkaustų sistemos turi identiškas pagrindines funkcijas, tačiau ne visose galima įdiegti papildomus priedus. Tokius priedus kaip apsauga nuo neteisingo lango pasukimo, laipsninės ventiliacijos ar įsilaužimo „grybuku“.  Renkantis langus vertėtu atkreipti į tai dėmesį.

Stiklo paketai

Stiklo paketas, priklausomai nuo specifikacijų, gali būti 2 arba 3 stiklų. Stiklas gali būti tiek keturių milimetrų, tiek šešių ar net aštuonių milimetrų storio. Stiklo paketo kameros gali būti atskirtos įprastu aliuminio rėmeliu, arba geresniais termoizoliaciniais bruožais turinčiu plastikiniu. Stiklo paketas gali būti skaidrus ar net tonuotas. Žvelgiant į šiuos galimus kriterijus puikiai pasimato, kaip stipriai gali kisti stiklo paketo kvadratinio metro kaina, nuo kitokios sudėties stiklo paketo kainos.

Šios produkcijos gamyba labiau sezoninė veikla. Užsakymų kiekis ir jų poreikis žiemą ir vasarą pasikeičia nuo trijų iki šešių kartų. Stipriai išaugant langų reikiamybei, rinkoje brangsta langų gamyboje naudojami komponentai ir jų pagrindinės medžiagos. Todėl neverta laukt šiltesnių orų ir daryti tai ne sezono metu, nes šiais technologijų laikais galimybės tai leidžia.

Plastikinių langų kaina Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ar kitame didesniame mieste yra skirtingos. Nors paslaugos panašios, kaina priklausomai nuo miesto gali skirtis dėl įvairiausių logistikos išlaidų. Kaip žinia kuo didesnis miestas tuo didesnė nekilnojamojo turto kaina, kuri atsiliepia kliento kišenei.

Krovinių gabenimo tarifai

Tarifai — tai važtos mokesčiai ir rinkliavos bei jų skaičiavimo taisyklės. Tarifus galima pavadinti kainomis, kuriomis transportas realizuoja savo produkciją vežimus. Nustatant transporto krovinių tarifų dydį vadovaujamasi principu, kad krovinių tarifai Vilniuje privalo:

 • padengti transporto išlaidas vežimams, jskaitant jų amortizaciją;
 • užtikrinti sankaupų susidarymą, kurių pagrindu būtų sudaromi kapi­taliniai idėjimai, skirti naujiems keliams tiesti bei jų rekonstrukcijai, naujiems riedmenims bei mechanizmams jsigyti.

Tarifų sistema turi atspindėti tikrąsias vežimo išlaidas ir užtikrinti renta­jvairių rūšią transporto darbą. Krovinių gabenimo tarifai, kaip ir kitos kainų rūšys, yra nuolat atnaujinami.

Nustatant tarifų dyclį didelę jtaką turi rinka. Priklausomai nuo transporto rūšių rinkos dydžio tarifai gali būti nuolatos keičiami.

Be tarifų už krovinių gabenimą transporto jmonės skaičiuoja mokesčius už papildomas paslaugas: už transporto priemonių pateikimą, jų pakrovimą (jei krovos darbus atlieka transporto jmonė), krovinio saugojimą, sukarintos apsaugos tarnybos paslaugas, už atliktus, bet neprivalomus darbus.

Transporto tarifai

Važtos mokestis už krovinių gabenimą naudojantis AB „Lietuvos geležin­keliai“ paslaugomis skaičiuojamas remiantis „Krovinių gabenimo geležinke­liais tarifais — Tarifų knyga Nr. 01-LG“.

Mokesčiai už krovinių gabenimą skaičiuojami tokiu nuoseldumu:

 1. Pagal atstumų lentelę nustatomi atstumai nuo pradinės iki galinės sto­ties arba nuo pasienio stoties iki galinės stoties, arba tarp stočių šalies viduje;
 2. Nustatoma, kokios rūšies siuntai priklauso atiduotas gabenti.

Mokestis už krovinių gabenimą konteineriais.

Šie mokesčiai yra nustato­mi gabenant universalius konteinerius geležinkelių, jūrą ir upių transportu.

Mokestis už krovinių gabenimą universaliais konteineriais ir universaliais konteineriais, priklausančiais krovinio savininkams arba išnuomotais, kurių parametrai yra analogiški universaliems konteineriams, nustatomas už kiek­vieną konteinerj, atsižvelgiant j jo bruto masę. Mokestis už fizinių asmenų buities daiktų gabenimą universaliais konteineriais nustato­mas pagal tą pačią lentelę.

Vežant geležinkeliams priklausančiais vagonais krovinių savininkams pri­klausančius arba išsinuomotus tuščius konteinerius mokestis imamas už kiekvieną tuščią konteinerj pagal 13; 15; 17; 19; 21 tarifų schemas taikant 50 roc. nuolaidą. Geležinkeliui priklausantys konteineriai vežami nemokamai.

Gabenant krovinius nuosavais konteineriais, vežimo dokumentai įformi­nami pagal krovinių gabenimo taisykles, o vežimo dokumento skiltyje „Kro-

vinio pavadinimas“ krovinio siuntėjas pažymi: „nuosavu arba išsinuomotu kon­teineriu“.

Važtos mokestis imamas pagal 1 ir 2 tarifų schemas už pakrautų j vagonus konteinerių bruto masę, jei kroviniai pateikti gabenti specialiais savinink konteineriais vagonų siuntomis (komplektais j vagoną). ų

Jei kroviniai gabenami atskirais specialiais vagonais krovinių savininkų konteineriais, važtos mokestis imamas pagal krovinių gabenimo rinktiniais vagonais tarifą už konteinerio bruto masę.

šaltinis: Mokestis už krovinių gabenimą universaliais vagonais Vilniuje

Darbų saugos reikalavimai pamatų įrengimui

Montavimo metu dažniausiai įvykstantys nelaimingi atsitikimai – darbininkų arba keliamų konstrukcijų kritimai iš aukščio.

Prieš keliant nuo montuojamų surenkamų elementų nuvalomas purvas ir ledas. Draudžiama kelti gelžbetonines konstrukcijas, neturinčias montavimo kilpų raba ženklų, be kurių negalima konstrukcijų tinkamai sumontuoti.

Montuojamus elementus reikia užkabinti inventoriniais stropais, traversomis arba kita kėlimo įranga, pagaminta pagal patvirtintus projektus. Kroviniai turi būti užkabinti taip, kad negalėtų slysti arba kristi.

Reikalingos montuotojams montavimo aikštelės, kopėčios, pakabinami lopšiai ir kėlimo įtaisai turi būti pastatyti arba sudėti ant montuojamų konstrukcijų prieš jas pakeliant.

Kranininkui nurodymus ir signalus duoda tik vienas asmuo – montuotojų brigadininkas, grandininkas arba prikabinėtojas. Signalą “Stop” turi paduoti bet kuris darbuotojas, pastebėjęs pavojų.

Konstrukcijų kėlimas naudojant įrangą

Ypač svarbiais atvejais ( konstrukcijų kėlimui naudojant sudėtingą įrangą, pasukant arba užtumiant konstrukcijas daugiau kaip vienu kranu ir kt. ) signalus turi paduoti tik montuotojų brigadininkas, dalyvaujant inžinerinės technikos darbuotojui, atsakingam už saugią montavimo eigą.

Kad perkeliamos konstrukcijos ir elementai nesiūbuotų ir nesisukiotų, jie turi būti prilaikomi virvių arba plono lankstaus lyno atotampomis. Perkeliamos detalės iki anksčiau sumontuotų konstrukcijų arba įrengimų dalių horizontalia kryptimi turi būti ne arčiau kai 1,0 m, o vertikalia – 0,5 m.

Pastatyti į projektinę padėtį konstrukcijų elementai arba įrengimai taip įtvirtinami, kad būtų garantuotas jų stabilumas ir matmenų nekintamumas. Elementus nuo krano kablio galima atkabinti tik galutinai arba patikimai laikinai įtvirtintus. Perkelti juos į kitą veitą leidžiama tik darbų vykdymo projekte numatytais atvejais. Darbo pertraukų metu palikti kabančius elementus ir įrengimus draudžiama.

Draudžiama žmonėms būti ant elementų ir konstrukcijų jas keliant, pernešant ir statant.

Baruose, kuriuose montuojamos konstrukcijos, draudžiama atlikti kitus darbus arba būti pašaliniams asmenims. Negalima būti ant montujamų konstrukcijų arba įrengimų iki jų įtvirtinimo projektinėje padėtyje. Jeigu žmonės neišvengiamai turi būti po montuojamomis konstrukcijomis arba įrengimais, reikia numatyti specialias saugumą garantuojančias priemones.

Keliant konstrukcijų elementus, kėlimo mechanizmo lyno kampas su vertikale turi būti ne didesnis, negu nurodytas mechanizmo pase arba darbų vykdymo projekte. Jeigu tokio nurodymo nėra, keliant krovinį, lynas turi būti vertikalus.

Daugiau info galite rasti: Taikomieji tyrimai pamatams – ritininė hidroizoliacija ir bitumo mastika

PIRMIEJI VISUREIGIAI IR JŲ ATSIRADIMO ISTORIJA

Žodis „džipas“ atsirado vėliau, negu juo vadinama mašina. Jis pradėtas vartoti 1942 metais, kai amerikiečių armijai buvo sukurtas naujas automobilių tipas t. y. „universalaus panaudojimo mašina“, sutrumpintai vadinamas ir kareivių pramintas „džipu“. Tai visureigis automobilis, kurio atsiradimo istorija tokia.

Didžiojo Tėvynės karo išvakarėse tarybiniai konstruktoriai nutarė pritaikyti automobilį kaip transporto priemonę ir kovinę mašiną. Įsitikinta, kad automobilio GAZ-M-1 variklis bei kiti agregatai gali būti pritaikyti kariškam lengvajam automobiliui — visureigiui. 1940 metais NAMI sukonstravo lengvąjį didelio pravažumo karinį-žvalgybinį automobilį su atviru supaprastintos konstrukcijos kėbulu bei varančiaisiais priekiniais ir užpakaliniais ratais. Prasidėjus karui, Gorkio automobilių gamyklos konstruktoriai dar šiek tiek supaprastino ir sustiprino NAMI bandomojo pavyzdžio mašinos konstrukciją.

Panašių tarybinius visureigius džipų buvo sukurta ir kitose šalyse. Kai amerikiečių firmos „Willys Overland Motors Incorporation“ inžinieriai pagamino savo kariško atviro lengvojo automobilio-džipo bandomąjį pavyzdį, ir patys nesitikėjo, kad mašina taip išpopuliarės JAV armijoje ir kitur. Net trys amerikiečių automobilių firmos 1942 metais pradėjo gaminti džipus — „Willys-MB“, „Ford-GPW“, „Bantam BRK“. Amerikiečių džipas „Willys“ turėjo paprastą kėbulą be durų, jį buvo nesunku gaminti ir remontuoti. Automobilis svėrė tik toną, buvo žemas, o nulenkus ant variklio kapoto priekinį stikIą, lengvai užmaskuojamas — jį buvo galima paslėpti net krūmuose. Kaip ir tarybiniai visureigiai amerikiečių džipas „Willys“ tiko važinėti blogais keliais ir net ten, kur visai nėra kelio. Šio automobilio greitis daugiau kaip 100 km per val.

Antrojo pasaulinio karo metais JAV pagamino 630 tūkstančių džipų, jais sėkmingai naudojosi JAV ir sąjungininkų armijos. Nuo 1973 metų šio modelio džipai nebegaminami: Juos pakeitė naujesni, pavyzdžiui, „Ford“ kompanijos gaminamas džipas M-151, “American Motors“ kompanijos M-422 ir kt.

Džipai taip pat gaminami Anglijoje, Italijoje, Prancūzijoje, VFR. Garsūs yra anglų visureigiai „Land-Rover“, naudojami ne tik armijoje, bet ir ekspedicijoms į džiungles, dykumas ar kalnus. Džipai „Land-Rover“ turi dyzelinį ar benzininį vidaus degimo variklį, visi keturi jų ratai yra varantieji, greitis 100 km/h.

Džipai tampa vis greitesni ir patogesni, dabar jie gaminami su ištaigingesniais uždarais metaliniais kėbulais, kuriuose įrengiamos puikios sėdynės.

Šiandien be džipų neįmanoma apsieiti mokslinėse ekspedicijose, žemės ūkyje ir kitur. Jie tapo populiariais ir reikalingais automobiliais.

Daugiau apie pirmus „džipus“ ir superkamus automobilius – automobiliu supirkimas Vilniuje

ROTORINIO VARIKLIO IŠRADĖJAS INŽINIERIUS FELIKSAS VANKELIS